loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin


Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy AS-TRADE działający pod adresem http://sklep.cogdzietanio.pl  prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo AS-TRADE Adam Szczur z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Batorego 23/10, posiadającego NIP 5511476479, REGON 122444120, zwanego dalej „Sprzedającym”.
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów sprzedaży oraz umów o dzieło przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: http://sklep.cogdzietanio.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 3. Zamówień w Sklepie może dokonywać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne po ukończeniu 13 roku życia za zgodą ich przedstawiciela ustawowego, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, zwani dalej „Kupującym”
 4. Zamawiający może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

Działalność sklepu

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, mogą zostać wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień. Pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być edytowane i usuwane samodzielnie przez Użytkownika lub na jego żądanie przez właściciela sklepu.
 2. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
 3. Nie będą realizowane zamówienia opatrzone nieprawidłowymi danymi adresowymi podanymi podczas Rejestracji.
 4. Zakupione towary są dostarczane pod adres do wysyłki wskazany w formularzu zamówień.
 5. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W określonych przypadkach, opłatę za dostawę zamówionych towarów ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań celem odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Ponadto każda przesyłka jest ubezpieczona, co pozwala uzyskać odszkodowanie za zniszczony lub zagubiony towar podczas transportu.
 7. Zamawiający posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu doręczenia, zgodnie z formularzem zamówienia.
 8. Do każdej transakcji sprzedaży wystawiamy fakturę VAT.
 9. Sklep internetowy AS-TRADE CoGdzieTanio.pl może zmienić treść niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy.